บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ Read More...

- ประกาศราคากลาง เช่าระบบบริหารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง Read More...

- ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อโครงการประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้างฯ (หิน 3/4") จำนวน ๘๐๐ ตันและหิน (3/8") จำนวน ๘๐๐ ตัน Read More...

- ประกาศร่าง ประกาศราคาซื้อโทรทัศน์โทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์วงจรปิดแบบคงที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ กล้อง พร้อมติดตั้ง... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๕ (โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง) Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง (นางฟ้าสาร) Read More...

- ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นหนักงานจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการเทศบาลนครตรัง ประจำปี ๒๕๖๖ Read More...

- แผนการดำเนินงานในการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับนคร) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนธันวาคม 2565 Read More...

- โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง... Read More...

- ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ... Read More...

- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในการเปลี่ยนแปลง... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 Read More...

- ประกาศหลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวด "Young Trang City 2023" เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 Read More...

- การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์... Read More...

- ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 Read More...

- การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองคกร์ IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖... Read More...

- ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่นตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุดสำหรับหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง จ้างทำแผงเหล็กกั้น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน ๓/๔" และหิน ๓/๘") โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน ธันวาคม... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานสังคมสงเคราะห์... Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

ยูทูบ
นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2565)
นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2565)
รายงานประจำปี 2564
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow