บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสนามเทนนิส สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) Read More...

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อโครงการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง... Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง Read More...

- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ (มาตรการเร่งด่วน) สถานที่ฝังกลบขยะทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 Read More...

- ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับนคร) Read More...

- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (เครื่องเติมอากาศและอุปกรณ์) Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนกันยายน 2565 Read More...

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 Read More...

- การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์... Read More...

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 Read More...

- เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- เทศบาลตำบลสากเหล็ก ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น... Read More...

- เทศบาลเมืองป่าตองขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารที่ว่าง Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 Read More...

- แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝังกลบขยะ (มาตรการเร่งด่วน) สถานที่ฝังกลบขยะทุ่งแจ้ง โดยวิธีเฉพาะาเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนตุลาคม... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจะาจง Read More...

- ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและควบคุมโรค... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสะอาด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ โดยวิธีคัดเลือก Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคารเรียน ๒... Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

youtube
นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2565)
นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2565)
รายงานประจำปี 2564
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow