บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล สนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นพนักงานจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เขาหนองยวน... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สแกนเนอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า A๓ Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ภายในสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงคอกสุนัขจรจัดเทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเต็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับนคร) Read More...

- ประชาสัมพันธ์การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการของร่างประมวลกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า Read More...

- กำหนดการ โครงการเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ... Read More...

- แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การประกวดเยาวชนคนนครตรัง (Nakorntrang Youth Star Talent 2023 วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More...

- ประกาศรับสมัครและหลัเกณฑ์การประกวดเยาวชนคนนครตรัง (Nakorntrang Youth Star Talent 2023) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 2567 Read More...

- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More...

- จัดส่งข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Read More...

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง "ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖" Read More...

- จังหวัดตรังจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง Read More...

- กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และกิจกรรมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา... Read More...

- ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More...

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More...

- การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักการศึกษา ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสงบ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖... Read More...
วิดีโอกิจกรรม
นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2566)
นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2566)
รายงานประจำปี 2565
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow