บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน รมณียสถานพระโพธิ์สัตว์กวนอิม ระยะที่ ๒... Read More...

- ประกาศราคากลาง เช่าระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล สนามกีฬาทุ่งแจ้ง... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล สนามกีฬาทุ่งแจ้ง Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อสนามเซปักตะกร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (สนามเซปักตะกร้อ) พร้อมอุปกรณ์ Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๗ รายการ... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๗ รายการ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ (ตู้) หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๑๓ ตรัง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวด YOUNG TRANG CITY 2024 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนธันวาคม 2566 Read More...

- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ... Read More...

- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ประจำปี... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- แผนดำเนินงาน นครตรังเมืองแห่งความสะอาด กิจกรรมล้างถนน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 Read More...

- การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย Read More...

- การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 Read More...

- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี... Read More...

- ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก Read More...

- การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ Read More...

- ประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง Read More...

- มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม Read More...

- การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่นตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๕๓๑๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๗ รายการ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสด เทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานที่วสางเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...
วิดีโอกิจกรรม
นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2566)
นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2566)
รายงานประจำปี 2565
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow