บริการประชาชน  

   
   

- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน... Read More...

- ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง Read More...

- ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 62 รายการ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการซื้อไม้กั้นประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ Read More...

- ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและปรับพื้นที่บริเวณลานเสาธงโรงเรียนเทศบาล 8... Read More...

- ประกาศราคากลางก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและปรับพื้นที่บริเวณลานเสาธงโรงเรียนเทศบาล 8 Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 62 รายการ Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการซื้อเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ช่องบริการ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 8 Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเพลินพิทักษ์ ข้างบ้านเลขที่ 16/35... Read More...

- ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 Read More...

- รายงานผลการดำเนินโครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร Read More...

- สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) Read More...

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครตรัง แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 9 กันยายน 2563) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน กันยายน 2563 Read More...

- ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563) Read More...

- มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) Read More...

- ประกาศมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี Read More...

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563) Read More...

- การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลนครตรัง Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Read More...

- ประกาศเขตดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังบริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง... Read More...

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง... Read More...

- รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดวงกลองยาวพร้อมใบสมัคร Read More...

- หลักเกณฑ์การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้พร้อมใบสมัคร Read More...

- หลักเกณฑ์การแข่งขันพูดคำและสำนวนโวหารถิ่นใต้โบราณพร้อมใบสมัคร Read More...

- หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพร้อมใบสมัคร Read More...

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่องข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 Read More...

- ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ผลการประกวดแต่งกลอนสุภาพ Read More...

- ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 Read More...

- ประชาสัมพันธ์ ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศอำเภอเมืองตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง... Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก... Read More...

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในตำแหน่งพนักงานจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เภสัชกร... Read More...

- ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานสอน Read More...

- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

แบบสอบถาม  

   

วันนี้ 47

เมื่อวานนี้ 176

สัปดาห์นี้ 430

เดือนนี้ 3700

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 62367

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (มิถนายน - กรกฎาคม 2563)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2562