หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   
   

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนบ้านโพธิ์... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเมรุวัดประสิทธิชัย... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)) จำนวน 1 คัน Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับกองวิชาการและแผนงาน... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสังขวิทย์ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทุ่งควน ซอยหลังวัดนิโครธาราม... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสังขวิทย์ ซอย 2 Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทุ่งควน ซอยหลังวัดนิโครธาราม เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 13/16... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปอนด์ทอง 2 ข้างบ้านเลขที่ 17/13... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปอนด์ทอง 2 ข้างบ้านเลขที่ 17/13 ไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านเลขที่... Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนบ้านโพธิ์... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนบ้านโพธิ์ เริ่มตั้งแต่ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 5 ถึง... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 400 ใบ Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับติดตั้ง/ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564) Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564... Read More...

- แผนการปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว Read More...

- ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังยืนยันการรับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Read More...

- แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ... Read More...

- หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มีนาคม 2564 Read More...

- สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังปิดทำการชั่วคราว Read More...

- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง Read More...

- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขตเลือกตั้งที่ 1 Read More...

- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2 Read More...

- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขตเลือกตั้งที่ 3 Read More...

- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขตเลือกตั้งที่ 4 Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์... Read More...

- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครตรัง เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ... Read More...

- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครตรัง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง Read More...

- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Read More...

- การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการลดอุบัติเหตุที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับรถยนต์... Read More...

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 Read More...

- การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 Read More...

- ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้... Read More...

- ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) Read More...

- สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 Read More...

- ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 Read More...

- ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Read More...

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี Read More...

- ข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทางเข้าถึงคลิปเสียงเรื่องภัยทางการเงิน Read More...

- SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)   SDGs กับเยาวชน   SDGs กับภาคธุรกิจ   SDGs กับความหลากหลายทางเพศ... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบฯ ก.ง.ด.90,91 ปีภาษี 2563 Read More...

- ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศอำเภอเมืองตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง... Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก... Read More...

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในตำแหน่งพนักงานจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เภสัชกร... Read More...

- ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานสอน Read More...

- ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่้วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

แบบสอบถาม  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 441

เมื่อวานนี้ 144

สัปดาห์นี้ 441

เดือนนี้ 4352

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 123684

Currently are 28 guests and no members online

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2562