บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนท่ากลาง ตอนที่ ๒... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนท่ากลาง ตอนที่ ๒ Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเวียนกะพัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเวียนกะพัง Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์... Read More...

- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนรักษ์จันทน์ ตอนที่ ๒ Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนรักษ์จันทน์ ตอนที่ ๒... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอกสุนัขจรจัดเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More...

- การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)... Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา... Read More...

- การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประซาชนที่จังหวัดตรัง Read More...

- มอบหมายการกิจการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... Read More...

- กระทรวงมหาดไทยขอให้ประซาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งองค์กรภาคีความร่วมมือ (7... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ "Waste Fiction Competition" Read More...

- ประกาศอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปิดกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling)... Read More...

- ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดภาครัฐ (THAI SME-GP Roadshow)... Read More...

- ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต Read More...

- การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... Read More...

- ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ฯ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้พนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๘๐ ตู้... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักการศึกษา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนนวิเศษกุล ซอย ๖... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอุดมลาภ ซอย 3... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่ครัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสังขวิทย์ซอย ๑... Read More...
วิดีโอกิจกรรม
นางฟ้าสาร (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567)
นางฟ้าสาร (มีนาคม - เมษายน 2567)
รายงานประจำปี 2566
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

กองการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow