บริการประชาชน

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้้อโรค... Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นนำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์... Read More...

- ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๔ ตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซ่อมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๔ Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) Read More...

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกโรงเรียบนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)... Read More...

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์... Read More...

- ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเรือนปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) Read More...

- เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... Read More...

- แจ้งอนุมัติให้สถานศึกษาเปิดเรียน On Site และข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 20 เมษายน 2565) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรัง ระหว่างวันที่ 22... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 Read More...

- ยกเลิกการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2565 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565) Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 Read More...

- การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 Read More...

- งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. - 16.30 น. Read More...

- ประกาศผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- ประชาสัมพันธ์การยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแบบออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล Read More...

- เทศบาลตำบลรัษฎา ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล Read More...

- การประชุมเชิงปฏิบติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้... Read More...

- สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น... Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาแก๊ส จำนวน ๔ เตา พร้อมถังแก๊ส สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฌาปนสถานในเขตเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฌาปนสถานในเขตเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณูปโภค ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0485 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินทั่วไป รหัส 18-40-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

youtube
นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565)
นางฟ้าสาร (กรกฎาคม - สิงหาคม 2564)
รายงานประจำปี 2563
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow