Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน้าที่ 1 จาก 12