Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานการสอน

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่นตำแหน่งสายงานการสอน

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หน้าที่ 1 จาก 14