Cover4.jpg

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. หลวงวิชิตภักดี   20 ก.พ. 2478 – 2479
2. นายหุ่น  อ่อนสนิท สมัยที่ 1 21 ต.ค. 2479 – 2482
3. นายหุ่น  อ่อนสนิท สมัยที่ 2 2482 – 2483
4. นายหุ่น  อ่อนสนิท สมัยที่ 3 4 พ.ค. 2483 – 2488
5. นายสนอง  ณ พัทลุง   10 ต.ค. 2488 – 2491
6. นายยรรยง  วิโนทัย สมัยที่ 1 11 ก.ย. 2491 – 2492
7. นายยรรยง  วิโนทัย สมัยที่ 2 25 เม.ย. 2492 – 2495
8. นายยรรยง  วิโนทัย สมัยที่ 3 1 เม.ย. 2495 – 2496
9. นายยรรยง  วิโนทัย สมัยที่ 4 10 มิ.ย. 2496 – 2501
10. นายอ้น  เหมือนเพชร อัยการจังหวัด 15 ส.ค. 2501 – 1 พ.ย. 2501
11. นายยรรยง  วิโนทัย สมัยที่ 5 5 พ.ย. 2501 – 19 ส.ค. 2506
12. นายมนัส  ธรรมารักษ์ สมัยที่ 1 (ชุดแต่งตั้ง) 19 ส.ค. 2506 – 2511
13. นายยรรยง  วิโนทัย สมัยที่ 6 15 ม.ค. 2511 – 23 ธ.ค. 2515
14. นายมนัส  ธรรมารักษ์ สมัยที่ 2 (ชุดแต่งตั้ง) 24 ธ.ค. 2515 – 23 ธ.ค. 2517
15. นายเธียร  เสกธีระ สมัยที่ 1 24 ธ.ค. 2517 – 15 มิ.ย. 2523
16. นายเธียร  เสกธีระ สมัยที่ 2 16 มิ.ย. 2523 – 27 ก.ค. 2528
17. นายเธียร  เสกธีระ สมัยที่ 3 14 ส.ค. 2528 – 22 ก.ค. 2533
18. นายเธียร  เสกธีระ สมัยที่ 4 23 ก.ย. 2533 – 27 พ.ย. 2538
19. นายชาลี  กางอิ่ม สมัยที่ 1 21 พ.ย. 2538 – 11 พ.ย. 2542
20. นายชาลี  กางอิ่ม สมัยที่ 2 22 ก.พ. 2543 – 24 ธ.ค. 2546
21. นายชาลี  กางอิ่ม สมัยที่ 3 1 ก.พ. 2547 – 31 ม.ค. 2551
22. นายชาลี  กางอิ่ม สมัยที่ 4 9 มี.ค. 2551 – 8 มี.ค. 2555
23. นายอภิชิต  วิโนทัย สมัยที่ 1 22 เม.ย. 2555 – 26 ธ.ค. 2562
24. นายวัลลภ  ช่วยบำรุง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี    26 ธ.ค. 2562 – 27 มี.ค. 2564
25. นายสัญญา  ศรีวิเชียร   27 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน