Cover4.jpg

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครตรัง แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครตรัง แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครตรัง

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ