Cover4.jpg

แบบฟอร์มใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครตรัง

แบบฟอร์มใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครตรัง ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(๑) ใบทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ (พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙)

(๒) หนังสืออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา (ร.ส.๒) ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๓) ใบอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลงอาคาร, รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.๑) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๘)

(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.๒) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๘ วรรคสอง)

(๕) ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถฯ (อ.๓) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๘ วรรคสอง)

(๖) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.๔) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๘ วรรคสอง)

(๗) ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ (อ.๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๘ วรรคสอง)

(๘) ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ, แบบแปลนฯ (อ.๖) ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๘ วรรคสอง)

(๙) ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๒ ทวิ)

(๑๐) ใบรับแจ้งการขุดดิน, ถมดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน (พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖)

(๑๑) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง (พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗)

(๑๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง (พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗)

(๑๓) ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๑๔) ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๑๕) ใบอนุญาตกิจการตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๑๖) ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๑๗) หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๑๘) ใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยคิดค่าบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๑๙) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

(๒๐) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน (พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘)

(๒๑) ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน (พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘)

(๒๒) ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓)