Cover4.jpg

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

"นครตรังทันสมัย บริหารจัดการเชิงดุลยภาพและหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

  1. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ในการดำเนินชีวิต
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
  6. เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลภาวะ

download