Cover4.jpg

ข่าวประกาศ

เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการเปิดเรียน On Site ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง

แจ้งอนุมัติให้สถานศึกษาเปิดเรียน On Site และข้อกำหนดการเปิดเรียน On Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 20 เมษายน 2565)

แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรัง ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น.

หน้าที่ 1 จาก 61