Cover4.jpg

อำนาจหน้าที่เทศบาลนครตรัง

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล

            เทศบาลนคตรังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1. ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3  หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 3 เทศบาลนคร มาตรา 56 มีหน้าที่ที่กำหนดต้องทำ ดังต่อไปนี้

          1.กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 ที่กำหนดหน้าที่ของเทศบาลเมืองต้องทำ ดังนี้

             1.1 กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 ที่กำหนดหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

                  (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                  (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                  (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                  (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                  (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                  (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                  (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

             1.2 ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา

             1.3 ให้มีโรงฆ่าสัตว์

             1.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

             1.5 ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

             1.6 ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

             1.7 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

             1.8 ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

          2. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

          3. กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

          4. การควบคุมสุขลักษณะ และอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

          5. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

          6. จัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

          7. การฝังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง

          8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          9.จัดระเบียบการจราจรหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและมาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการอื่น ๆ ตาม มาตรา 54 ได้ ดังนี้

             9.1 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

             9.2 ให้มีสุสานและฌาปณสถาน

             9.3 บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

             9.4 ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

             9.5 ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

             9.6 ให้มีการสาธารณูปโภค

             9.7 จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

             9.8 จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

             9.9 ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

             9.10 ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

             9.11 ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

             9.12 เทศพาณิชย์

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้

          1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

          2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

          3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

          5. การสาธารณูปการ 

          6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

          7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

          8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

          9. การจัดการศึกษา

          10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

          11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

          14. การส่งเสริมกีฬา 

          15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

          17. การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ​

          19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

          22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

          23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

          24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          25. การผังเมือง 

          26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

          27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

          28. การควบคุมอาคาร

          29. การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

          30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด