Cover4.jpg

ข่าวโควิด-19

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ ฉบับที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรมฎอน ฮิจเคราะห์ศักราช 1443 ฉบับที่ 1/2565

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 12 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 43)

ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

หน้าที่ 1 จาก 10