บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก

ข้อมูลพื้นฐาน

เดิมทีเทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาล ซึ่งสุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 สมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบ เทศบาล พ.ศ.2476 สุขาภิบาลจังหวัดตรัง ได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตรัง ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 ซึ่งได้เปิดดำเนินการครั้งแรกโดยใช้ที่ทำการสุขาภิบาลจังหวัดตรังเดิมเป็นสำนักงานเทศบาล ตั้งอยู่ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 6.86 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ.2484 เทศบาลได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตรังขึ้นมาใหม่ในที่เดิม โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วดำเนินการเรื่อยมา

จากนั้นในปี พ.ศ.2511 เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก 7.91 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2511 รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 14.77 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นมาเทศบาลนครตรังนับวันเจริญขึ้นตลอดเวลาประกอบกับอาคารสำนักงานเทศบาลเดิมสภาพคับแคบและทรุดโทรม สมควรที่ขยับขยายสำนักงานให้กว้างขวางขึ้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่ท้องถิ่น จึงได้ทำการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ โดยขออนุมัติกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจำนวนเงิน 7,980,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น ทรงไทย ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2521 และได้ทำพิธีเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2522 และได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรัง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 110 ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2542

 


- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศาราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ ๓ เทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘ รายการ... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ... Read More...

- การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 Read More...

- การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565) Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- การให้บริการคำร้องดิจิทัล สำนักช่าง พ.ศ.2565 Read More...

- การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... Read More...

- ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน... Read More...

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 Read More...

- การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 Read More...

- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 Read More...

- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย Training for the Trainers... Read More...

- การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1... Read More...

- เทศบาลเมืองมหาสารคาม รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๔/๑๒) โรงเรียนเทศบาล ๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกโรงเรียนเทศบาล ๖... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณสนามเทนนิส สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณูปโภค ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนสิงหาคม... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสะอาด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ ประจำเดือน... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล... Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

youtube
นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2565)
นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565)
รายงานประจำปี 2564
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow