Cover4.jpg

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการโอนเงินและการแก้ไขเผลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562 

หน้าที่ 1 จาก 3