บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก

โรคสะเก็ดเงิน (ตอนที่ 1)

 


- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง... Read More...

- ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้รวบรวมขยะอันตรายในชุมชน... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักช่าง... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๕๕ ตรัง Read More...

- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลาง... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างจัดหาระบบแสง สี แสง ภาพ สำหรับเวทีกิจกรรมพื้นที่การจัดงานพิธีเปิดสนามแข่งขัน... Read More...

- ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๖๐ ตรัง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับนคร) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลงวันที่ 9 ก.ค. 67) Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลงวันที่ 9 ก.ค. 67) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More...

- ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1... Read More...

- ขอความร่วมมือบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระโดยเครือข่ายชุมชน... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร Read More...

- การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566 - 2567 Read More...

- ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum Read More...

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- พื้นที่โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย จังหวัดตรัง Read More...

- สรุปผลการแข่งขันลีลาศและกีฬาเบรกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ฯ ตำแหน่ง แพทย์แผนำทยปฏิบัติการ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ฯ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสะอาด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนกันตัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของงานธุรการ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๑... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว ของงานธุรการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตลาดสด เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...
วิดีโอกิจกรรม
นางฟ้าสาร (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567)
นางฟ้าสาร (มีนาคม - เมษายน 2567)
รายงานประจำปี 2566
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

กองการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow