บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก

โรคสะเก็ดเงิน (ตอนที่ 1)

 


- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแสฟัลติกคอนกรีต สายถนนบางรัก... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนมหาราช ตอนที่ ๑... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนมหาราช ตอนที่ 2... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนท่ากลาง ตอนที่ ๒... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนท่ากลาง ตอนที่ ๒ Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเวียนกะพัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเวียนกะพัง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More...

- การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)... Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567... Read More...

- ประชาสัมพันธ์ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2567 Read More...

- การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประซาชนที่จังหวัดตรัง Read More...

- มอบหมายการกิจการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... Read More...

- กระทรวงมหาดไทยขอให้ประซาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งองค์กรภาคีความร่วมมือ (7... Read More...

- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ "Waste Fiction Competition" Read More...

- ประกาศอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปิดกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling)... Read More...

- ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดภาครัฐ (THAI SME-GP Roadshow)... Read More...

- ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต Read More...

- การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ฯ ตำแหน่ง แพทย์แผนำทยปฏิบัติการ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ฯ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถมินิบัสปรับอากาศ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนพัทลุง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๘๐ ตู้... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักการศึกษา... Read More...
วิดีโอกิจกรรม
นางฟ้าสาร (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567)
นางฟ้าสาร (มีนาคม - เมษายน 2567)
รายงานประจำปี 2566
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

กองการท่องเที่ยวและกีฬา

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow