บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก

โรคสะเก็ดเงิน (ตอนที่ 1)

 


- ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง 7 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กค 2831 ตรัง Read More...

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน รมณียสถานพระโพธิสัตว์กวนอิม ระยะที่ 2... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ข้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๙๗ ถนนสังขวิทย์ Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย ๘ Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนควนขัน ข้างบ้านเลขที่ ๑๒๖/๓ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ถนนกันตัง ซอย ๘ Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนควนขัน ข้างบ้านเลขที่ ๑๒๖/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ข้างบ้านเขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๙๗ ถนนสังขวิทย์... Read More...

- ประกาศราคากลาง ค่าจ้างระบบ แสง สี เสียง ภาพ ระบบเอฟเฟค และเวทีกลาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหนองยวน... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567... Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดเขียนพู่กันจีน กิจกรรมตรุษจีนนครตรัง ประจำปี 2567 Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยอั่งเปา กิจกรรมตรุษจีนนครตรัง ประจำปี 2567 Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงจีน กิจกรรมตรุษจีนนครตรัง ประจำปี 2567 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นถนนปลอดถังขยะและมาตรการการทิ้งขยะ ฯ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ตารางการแข่งขันกีฬาและนันทนาการอาวุโสจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2567 Read More...

- เทศบาลนครตรัง... Read More...

- "มาเก็บตะ" ระบบสารสนเทศการแจ้งเก็บขนขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ และขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูลผ่านระบบออนไลน์ Read More...

- ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569 (ปรับปรุงแก้ไข,เพิ่มเติม) ฯ Read More...

- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 Read More...

- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 Read More...

- ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th... Read More...

- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) Read More...

- เทศบาลตำบลบางคล้า ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) Read More...

- พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังส่งประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด Read More...

- ข้อมูลการสำรวจการครอบครองอิกัวน่าเขียวและการเฝ้าระวังอิกัวน่าเขียวในพื้นที่ชุมชน Read More...

- ขอประชาสัมพันธ์มาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ฯ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้พนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่นตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา... Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับประทานอาหาร) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แม่แบบสร้างภาพ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บัตร (กลับอัตโนมัติ) พร้อมโปรแกรมและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...
วิดีโอกิจกรรม
นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2566)
นางฟ้าสาร (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566)
รายงานประจำปี 2566
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow