บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก

สำนักการศึกษา

เป้าหมาย

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย

2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การจัดบริหารให้ความรู้ด้านอาชีพ

4. การจัดการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน

5. การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ภารหน้าที่

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย

2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

4. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ5. การส่งเสริมอาชีพ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7521-8822


- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศาราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ ๓ เทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง... Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘ รายการ... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ... Read More...

- การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 Read More...

- การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565) Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน... Read More...

- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- การให้บริการคำร้องดิจิทัล สำนักช่าง พ.ศ.2565 Read More...

- การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019... Read More...

- ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน... Read More...

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม" พร้อมตราสัญลักษณ์... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565 Read More...

- การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 Read More...

- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 Read More...

- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย Training for the Trainers... Read More...

- การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1... Read More...

- เทศบาลเมืองมหาสารคาม รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ Read More...

- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๒ (อาคาร ๔/๑๒) โรงเรียนเทศบาล ๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกโรงเรียนเทศบาล ๖... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณสนามเทนนิส สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณูปโภค ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนสิงหาคม... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสะอาด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ ประจำเดือน... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล... Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

youtube
นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2565)
นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565)
รายงานประจำปี 2564
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow