หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

เทศบาลนครตรัง

กองวิชาการและแผนงาน

ภารกิจ/พันธกิจ

1. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ

2. การจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิาภพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3. การจัดการด้านกฎหมายเพื่อนดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้

5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่เทศบาลได้ดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบ

6. การจัดระเบียบของงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

7. การดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องและเป้นไปตามเวลาที่กำหนด

8. การจัดระเบียบควบคุมภายใน / การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

9. ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7521-4018

   

- ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน... Read More...

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง... Read More...

- ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครตรังระยะที่ 3 Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครตรังระยะที่ 3 Read More...

- ประกาศ ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง Read More...

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค... Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน Read More...

- ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์วางยาสลบระยะไกล จำนวน 2 ชุด Read More...

- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างตกแต่ง ประดับประดาสถานที่ในเขตเทศบาล โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (กิจกรรม... Read More...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More...

- ประกาศราคากลางซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์ CRS-๒ จำนวน 120 ถัง และ CMS-๒h จำนวน ๖๐ ถัง (ชนิดบรรจุถัง) จำนวน ๒ รายการ Read More...

- ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์สำหรับรถประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง Read More...

- อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 Read More...

- ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2 และ 3 เทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Read More...

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564... Read More...

- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลนครตรัง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565 Read More...

- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 Read More...

- การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 Read More...

- ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก Read More...

- งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 16 มกราคม 2565 Read More...

- กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 Read More...

- การพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน Read More...

- การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Read More...

- การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 Read More...

- แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉึกเฉิน พ.ศ.2548 (คราวที่... Read More...

- แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉึกเฉิน พ.ศ.2548 (คราวที่... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 Read More...

- แผนการดำเนินกิจกรรม รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 Read More...

- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น... Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศอำเภอเมืองตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง... Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก... Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 750

เมื่อวานนี้ 1334

สัปดาห์นี้ 8572

เดือนนี้ 38724

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 507114

Currently are 87 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (พฤษภาคม - มิถุนายน 2564)

   

นางฟ้าสาร (กรกฎาคม - สิงหาคม 2564)

   

รายงานประจำปี 2563