Cover4.jpg

กองการเจ้าหน้าที่

 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

  - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

 - งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา