Cover4.jpg

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ภารกิจ/พันธกิจ

1. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ

2. การจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้

4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานที่เทศบาลได้ดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบ

5. การจัดระเบียบของงานธุรการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

6. การดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

7. การจัดระเบียบควบคุมภายใน / การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

8. ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-7521-4018