Cover4.jpg

ข่าวประกาศ

แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง วันที่ 20 เมษายน - 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.

แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง วันที่ 20 เมษายน - 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.

ดาวน์โหลด