Cover4.jpg

ข่าวประกาศ

แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรัง

แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรัง ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 9 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น.

ดาวน์โหลด