Cover4.jpg

ข่าวประกาศ

การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ "โครงการศึกษาออกแบบการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ "โครงการศึกษาออกแบบการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้ากำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง"

ดาวน์โหลด