Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (เฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เทศบาลนครตรัง

ดาวน์โหลด