Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ฯ

 

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ(เฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕) เพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เทศบาลนครตรัง

ดาวน์โหลด