Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ดาวน์โหลด