Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาเป็นลูกจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี โดยการจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล