Cover4.jpg

ข่าวโควิด-19

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด