Cover4.jpg

ข่าวโควิด-19

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34)

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

การใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่

ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อปท.

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อปท.

หน้าที่ 6 จาก 12