Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ****

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อสม.ชุมชนหนองปรือและชุมชนท่าจีน ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) และวัดประสิทธิชัย โดยสำรวจภาชนะภายในวัด จำนวน 99 ชิ้น และได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 30 ชิ้น คิดค่า CI =30.30 และภาชนะภายในโรงเรียน จำนวน 5 ชิ้น และได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 2 ชิ้น คิดค่า CI = 40 เพื่อให้ชาวนครตรังก่างไกลจากโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ #เพราะเราห่วงใยคุณ ❤️❤️❤️