Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)

เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ประจำไตรมาสที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) ****

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ ประจำไตรมาสที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมี นางศิวพร สุนทรีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสธารณสุข กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข แก่ อสม. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การส่งสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็ก” รวมถึงการประชุมติดตามการดำเนินงาน อสม. ประจำไตรมาสที่ 3 **** โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี แนะนำถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ อสม. ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่