Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2565 และรับมอบเสื้อเบลเซอร์ฯ

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
**** วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายกิตติพงษ์ เลิศพลังเวย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ผ่านระบบ Application Cisco Webex Online Meeting โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ โอมาก และ นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

**** โดยก่อนเริ่มประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบประกาศนียบัตรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดตรัง จำนวน 3 ราย และมอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ให้กับ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร เป็นบุคคลที่เหมาะสมตรงตามระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2539 เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือวงการกีฬาจังหวัดตรัง ด้านงบประมาณและการอนุญาตให้ใช้สถานกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง

**** โดยหลังพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเสร็จสิ้น ที่ประชุมฯ ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ของจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 1. นายสันติ เกตุรัตน์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 2. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 3. นายพริษฐ์ นราสฤษฎ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 4. นายณัฐวุฒ์ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน และ 5. นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอหาดสำราญ จากนั้น ได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย 1. ผลการดำเนินงาน “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 2. การลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ 20 ตามมิ ครม. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ STOU RUN มสธ. วิ่งรักษ์ป่า ชมนาหมื่นศรี และปฏิทินงานสำคัญประจำเดือนพฤษภาคม 2565