Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 2 หลัง 
วันนี้ 22 มิถุนายน  2565  ดร.สัญญา  ศรีวิเชียร  นายกเทศมนตรีนครตรัง  มอบหมายให้ นางสุดใจ  ทองย้อย  รองนายกเทศมนตรีนครตรัง  พร้อมด้วยนางจันทิพย์  รังสิปราการ  รองปลัดเทศบาลนครตรัง  นายฉัตรชัย  มธุรศิลป์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  นายภาณุพงศ์  วรรณวิไล  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา  สำนักช่าง  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  และเจ้าหน้าที่จากสำนักช่าง  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 2 หลัง หลังแรกชุมชนหลังควนหาญ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90% และจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์นี้   สำหรับหลังที่ 2 ชุมชนกะพังสุรินทร์ จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 27 มิถุนายน 2565