Cover4.jpg

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ชุมชนตรอกปลา

ประธานชุมชน นายสวัสดี  ฤทธิ์พันธุ์
ที่อยู่ประธานชุมชน 66/44 ถ.พระราม6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เบอร์โทร 083-5085234