บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก


- ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน... Read More...

- ประกาศราคากลาง... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณชุมชนโคกยูง... Read More...

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณชุมชนโคกยูง... Read More...

- ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)... Read More...

- ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)... Read More...

- ประกาศยกเลิก... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 Read More...

- เทศบาลนครตรัง ประกาศช่องทาง และ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการประชาชน ตามมาตรา 10 , 13(1) และ 16... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- แผนการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับนคร) Read More...

- ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More...

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More...

- การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Read More...

- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 Read More...

- แบบสำรวจหนังสือ และบริการจองหนังสือออนไลน์ ห้องสมุดเทศบาลนครตรัง Read More...

- ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดชยะยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

- จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด... Read More...

  

วีดีโอกิจกรรม

ยูทูบ
นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566)
นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566)
รายงานประจำปี 2565
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow