Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างโครกงารปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาเป็นลูกจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี โดยการจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล

หน้าที่ 10 จาก 10