Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณชุมชนโคกยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณชุมชนโคกยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 235