Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแก้ไข)

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการซื้อจอแสดงผล LED ชนิดภายนอกอาคาร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ สระน้ำผาสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 192