Cover4.jpg

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดชยะยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุรายใหม่และฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกวาดขยะมูลฝอยและพัฒนาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 359