Cover4.jpg

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)