Cover4.jpg

การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน้าที่ 1 จาก 14