Cover4.jpg

การประชุมสภาเทศบาล

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

หน้าที่ 1 จาก 9