บริการประชาชน

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ประชาสัมพันธ์

สารนายก

โรคสะเก็ดเงิน (ตอนที่ 1)

 


- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนท่ากลาง ตอนที่ 2... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนท่ากลาง ตอนที่ 2... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรถยนย์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๕๙๒๖ ตรัง Read More...

- ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กะบะ ๒ ตอน ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๗๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข... Read More...

- <p>ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์กะบะ ๒ ตอน ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๗๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน... Read More...

- ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนเวียนกะพัง... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้านตรังวิลเลจ ข้างบ้านเลขที่ ๓๔/๕๗ และ ๓๔/๙๗... Read More...

- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง... Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More...

- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ... Read More...

- ขอประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการประเพณีซักพระวัดควนขัน เทศบาลนครตรัง ประจำปี พ.ศ. 2567 Read More...

- หลักเกณฑ์การแข่งขันขูดมะพร้าว การแข่งขันกินต้ม และการแข่งขันแย่งเรือพระตามประเพณี... Read More...

- ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ฯ Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือนเมษายน 2567 Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับนคร) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 Read More...

- การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์... Read More...

- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดพิมพ์จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 131... Read More...

- ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 Read More...

- ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยและวิชาการ... Read More...

- รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ... Read More...

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโนนฆ้อง Read More...

- การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 Read More...

- การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ฯ Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้พนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา... Read More...

- ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ Read More...

- รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการครูประเภทอื่นตำแหน่งสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสวนสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณูปโภค ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสถานี... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำกิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน ๑๘ ชุด... Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอุดมลาภ ซอย ๓... Read More...
วิดีโอกิจกรรม
นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2566)
นางฟ้าสาร (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566)
รายงานประจำปี 2566
ส่วนราชการในสังกัด
Slide

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักช่าง

สำนักการศึกษา

กองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

โรงเรียนในสังกัด
Slide

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์)

โรงเรียนเทศบาล ๓
(บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล ๔
(วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕
(วัดควนขัน)

โรงเรียนเทศบาล ๖
(วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗
(วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง

Slide
Slide
previous arrow
next arrow