Cover4.jpg

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) Trainer สำหรับการสาธิต เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

อ่านต่อ