Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด