Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด