Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด