Cover4.jpg

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกโค้งเวทิน (สามแยกต้นขัน) ถนนกันตัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกโค้งเวทิน (สามแยกต้นขัน) ถนนกันตัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด