Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อหนังสือและแบบเรียน

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือและแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการ ซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแก้ไข)

ประกาศ ร่างประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 3 จาก 196