Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายภายในโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 2 จาก 196