Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)

การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

หน้าที่ 7 จาก 13